top of page

Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII /CONTRACT PRESTARI SERVICII

SC EUROPROIECT ESTATE SRL,

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

1, S.C. EUROPROIECT ESTATE SRL, cu sediul social în B-dul Independentei, nr.18, bl.B6, Loc. Braila, C.U.I: RO24149442, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J09/622/2008, cont IBAN nr. RO65RNCB0048103265080001, deschis la BCR Braila, reprezentata  prin GĂITAN MARIUS-TITI, avand functia de General Manager, Tel: 0744 639 025, e-mail: cursuri@europroiect.ro, in calitate de furnizor de servicii de formare profesională și servicii specifice in legatura cu formarea profesionala, denumită în continuare PRESTATOR sau FURNIZOR,

şi

2. Orice entitate, fie că este o persoană juridică sau fizică, înclusiv reprezentanții sau salariatii delegați de o persoană juridică, care manifestă intenția expresă de a achiziționa un serviciu sau un pachet de servicii, sau care urmeaza  să participe la oricare dintre programele desfășurate de Europroiect Estate SRL, în calitate de beneficiar, va fi denumită în cadrul acestui context ca BENEFICIAR sau CLIENT,

 

CAPITOLUL I

1.  OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Constă în achizitionarea de servicii și servicii de formare profesională, oferite de către SC EUROPROIECT ESTATE SRL, pentru care este autorizată sau are dreptul legal să le organizeze, conform legislației aplicabile.

 

2. PRINCIPII ALE COLABORĂRII CU EUROPROIECT ESTATE SRL:

2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, specializare, conferințe,seminarii) achiziționat de la Europroiect Estate SRL se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral.

2.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți.

2.3. Orice fișă individuală de înscriere online (digitală) (document care poate fi găsit pe site-ul Europroiect Estate SRL la secțiunea fiecarui curs https://www.project-management-romania.ro sau https://www.europroiect.ro, care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor.

2.4. Prin completarea și transmiterea fișei individuale de înscriere online (digitală), beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Europroiect Estate SRL www.project-management-romania.ro sau https://www.europroiect.ro precum și clauzele menționate în fișa individuală de înscriere.

 

 

3. DEFINITII TERMENI

3.1. Beneficiar: client persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un serviciu sau pachet de servicii  de formare/perfecționare/specializare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de EUROPROIECT ESTATE SRL.

3.2. Plătitor/Cumpărător: instituția publică și privată sau persoana fizică care suportă costurile serviciilor furnizate de EUROPROIECT ESTATE SRL. Plătitorul indiferent de forma de organizare sau de faptul că este persoană fizică este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și condițiile contractuale.

3.3. Fișa de înscriere la programul de formare profesionala este documentul prin care un potențial beneficiar își exprimă în mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la EUROPROIECT ESTATE SRL.

3.4. Persoană delegată: este persoana fizică ce participă efectiv la unul din serviciile oferite de EUROPROIECT ESTATE SRL și este, de cele mai multe ori, beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor, persoana delegată este direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile contractuale.

3.5. Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate din fișa de înscriere la programul de formare profesionala. Obligația de plată se naște din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail, din partea furnizorului către beneficiar/client.

 

CAPITOLUL II

4. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților

4.1. Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți, la data finalizarii serviciilor sau pachetelor de servicii de formare profesionala, seminar, conferinta.etc.,

4.2. Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 din 27.04.2016).

 

CAPITOLUL III

5. Valoarea serviciilor și obligația de plată

5.1. Valoarea totală a serviciilor va fi stabilită în funcție de serviciile efectiv solicitate și se va calcula în funcție de numărul de participanți la fiecare eveniment organizat de EUROPROIECT ESTATE SRL. Această valoare va fi stabilită conform costurilor specificate la fiecare curs/servicii prezentate pe site-ul www.project-management-romania.ro sau https://www.europroiect.ro în achizițiile efectuate prin intermediul oricărui sistem informatic de atribuire electronic (de exemplu, SICAP - disponibil la
https://www.e-licitatie.ro/pub, și altele), precum și în facturile fiscale emise de furnizor către beneficiar/client.

5.2. În situația cursurilor care sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, se va percepe o taxă care va fi comunicata pentru fiecare serviciu de formare profesionala.

 

 

CAPITOLUL IV

6. OBLIGAȚIILE EUROPROIECT ESTATE SRL

6.1.Sa asigure materialele necesare pentru desfasurarea cursului. Materialele de curs vor fi furnizate către Beneficiar numai dupa confirmarea sumelor plătite in contul Prestatorului,  integral sau pentru prima rata, după caz, conform Facturii Proforme.

6.2  Are obligația de a avea toate autorizațiile necesare și de a respecta în întregime toate cerințele legale pentru a furniza serviciile sale către beneficiar/client.

6.3  Sa asigure desfasurarea cursului, sa  organizeze tutorialele si lucrarile practice conform datelor stabilite  in calendarul cursului 

6.4 Să informeze în timp util beneficiarul/clientul cu privire la orice modificări semnificative aduse serviciilor oferite sau calendarul cursurilor/seminariilor/conferintelor

6.5  Să furnizeze servicii de instruire și să elibereze fiecărui cursant Certificatul de participare la curs, cu condiția ca si cursantul să participe la toate sesiunile de curs.

6.6 Prestatorul va emite si va transmite Beneficiarului facturile si toate celelelalte documente necesare participarii la serviciul de formare profesionala, in format electronic. Utilizarea facturii in format PDF face obiectul acceptarii de catre Beneficiar 

6.7. Să asigure toate resursele umane, materiale și tehnice necesare pentru desfășurarea eficientă a activităților și furnizarea serviciilor, în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului.

6.8. După finalizarea programelor de formare profesionala autorizate si sustinerea examenului, să furnizeze fiecărui participant certificatul de absolvire si suplimentul descriptiv, conform metodologiei, conforme cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

6.9 Să furnizeze materialele necesare desfășurării cursului. Materialele cursului vor fi puse la dispoziție către beneficiar numai după confirmarea plății, fie integral, fie pentru prima rată, după cum este specificat

6.10 Să mențină confidențialitatea asupra informațiilor incluse în lucrările cursanților și asupra notelor obținute de aceștia la lucrări și examene.

 

7. DREPTURILE EUROPROIECT ESTATE SRL

7.1 Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru promovarea activității sale

7.2. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare/specializare pentru buna derulare a acestuia și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru beneficiar/client; toate aceste modificari vor fi afisate in timp util pe site-ul www.project-management-romania.ro sau https://www.europroiect.ro

7.3. În situația în care, din motive întemeiate, serviciul de formare profesionala sau alte servicii achizitionate de Beneficiar , nu pot fi sustinute sau sunt intrerupte de factori externi , Furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat.

7.4.  Să restituie suma încasată drept contravaloare a serviciilor de instruire, pentru serviciile neprestate în cazul în care, din motive imputabile Prestatorului/Furnizorului, instruirea nu poate fi finalizată.

 

8. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI/CLIENTULUI

8.1. Să consulte pagina www.project-management-romania.ro sau https://www.europroiect.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind oferta de programe de formare profesională a SC EUROPROIECT ESTATE SRL

8.2. Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor în termenul menționat. Plăţile se vor efectua pe baza facturii proforme emisă de SC EUROPROIECT ESTATE SRL Braila conform datelor scadente mentionate in Factura Proforma, prin ordin de plată, în contul IBAN  RO65RNCB0048103265080001, deschis la Banca Comerciala Romana-B.C.R Braila.

8.3 Să completeze corect si complet fişa de înscriere a cursantului şi să o returneze Prestatorului pâna la data comunicata de Prestator, si se asigura ca:

a) toate datele și informațiile furnizate sunt complete, reale și corecte;

b) documentele transmise in format electronic sunt autentice;

c) adresa de corespondență electronică indicată este veridică, funcțională, verificată de către Beneficiar și accepta ca toate informațiile furnizate de către Europroiect Estate SRL să fie considerate recepționate;

8.4 Să trimita si sa verifice dacă toate actele necesare înscrierii au fost luate în evidenţă şi înregistrate de Prestator până la data limită pentru înscriere si daca participantul la curs indeplineste conditiile de eligibilitate pentru obtinerea Certificatului de absolvire, pentru cursurile autorizate de Ministerul Muncii si MInisterul Educatie

8.5 Sa frecventeze programul de formare profesionala pe intreaga perioada de desfasurare. Neparticiparea la cursul de formare conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a sustine examenul de absolvire;

8.6 Sa utilizeze resursele materiale, tehnice si altele asemenea, potrivit scopului si destinatiei acestora;

8.7. Să cunoască faptul că fișa individuală de înscriere care întrunește toate condițiile de formă (completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției plătitoare) reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina www.project-management-romania.ro sau https://www.europroiect.ro

8.8. Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de înscriere, pe adresa de e-mail: cursuri@europroiect.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă în scris pe adresa(ele) de e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile proforme sau fiscale pentru serviciile comandate.

8.9 Să cunoască faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine beneficiarului/clientului/delegatului obligația de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare

8.10. Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă) sau care nu conțin toate elementele completate în fișa individuală de înscriere

8.11. Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv in scris pe e-mail la adresa: cursuri@europroiect.ro, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de curs/perfecționare/specializare. Prezenta dispoziție este condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor comandate

 

 

8.12 . Prin completarea și semnarea formularului de înscriere, participanții își dau consimțământul explicit pentru ca SC Europroiect Estate SRL să prelucreze datele lor personale. Scopul acestei prelucrări este de a oferi informații legate de organizarea programelor de perfecționare și de a promova serviciile oferite de companie. Comunicarea ofertelor se va realiza prin diverse canale, inclusiv e-mail, rețele sociale (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon și mesaje text. De asemenea, se pot colecta și folosi date biometrice (fotografii, înregistrări video și audio) capturate în timpul evenimentelor profesionale organizate de companie, precum poze de grup sau filmări din cadrul sesiunilor de formare, exclusiv în sălile de conferință. Aceste date sunt colectate numai în contextul evenimentelor profesionale organizate de
SC Europroiect Estate SRL.

8.13 Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației trebuie ridicat personal sau printr-un reprezentant împuternicit de la sediul SC Europroiect Estate SRL, conform instructiunilor primite de Beneficiar, pe emailul comunicat

8.14 Sa utilizeze resursele materiale, tehnice si altele asemenea, potrivit scopului si destinatiei acestora;

 

9. DREPTURILE BENFICIARULUI

9.1 Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu SC Europroiect Estate SRL în conformitate cu oferta generală sau specifică

9.2 Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare

9.3 Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia

9.4 Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care SC Europroiect Estate SRL le deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul

9.5 Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul

9.6 Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

9.7 Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a ofertelor furnizorului

9.8 Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal furnizate în relația cu SC Europroiect Estate SRL, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

 

10. PLATA CURSURILOR SE VA EFECTUA ASTFEL:

10.1 Cu ordin de plată, integral sau in  transe stabilite in Factura Proforma, în care se va preciza la rubrica " reprezentând ..." următoarele: Cv.  Contract Nr. “xxx” si numărul facturii proforme;

10.2 Facturile fiscale emise de SC EUROPROIECT ESTATE SRL Braila  pot fi primite de reprezentantul Beneficiarului si/sau de participantul la curs sau pot fi  transmise prin sistemul RO e-Factura,prin  email, sau la solicitarea Beneficiarului prin servicii de curierat.

 

 

11. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

11.1 În cazul în care cursantul inscris la programul de formare profesionala se retrage de la cursuri în termen de 14 zile inainte de prima zi de începere a programului de formare profesionala,  sumele avansate vor fi înapoiate plătitorului.

11.2 În cazul în care cursantul inscris la programul de formare profesionala se retrage de la curs după mai mult de 7 zile de la data inceperii cursului, sumele avansate către Prestator nu vor fi înapoiate plătitorului.

11.3 Depăşirea termenelor de plată atrage calcularea de penalităţi de 0,01%/zi întârziere. În cazul neachitării a taxelor conform art. 4.2.1 sau în cazul abandonarii cursului,

11.4  În cazul cursurilor autorizate de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale taxa examenului de absolvire se tarifează cu suma de 350 lei (TVA inclus).

 

12. FORTA MAJORA

12.1 Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

12.2 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 3 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 3 zile de la aparitie.

12.3. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de camera de comert si industrie sau de alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

12.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 3 zile de la incetare.

12.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una dintre parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

 

13. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIEI

13.1 Părţile contractante sunt obligate să folosească datele şi informaţiile tehnice şi de afaceri, transmise în scris sau pe orice altă cale (denumite în continuare informaţie), furnizate de către Prestator către Beneficiar, numai în scopul realizării prezentului contract şi să nu furnizeze informaţia altor persoane care nu sunt implicate direct în realizarea acestui contract.

13.2 Informaţia furnizată de către Prestator pentru a fi pastrată confidenţial va fi utilizată numai în scopul pentru care a fost emisă şi pentru realizarea prezentului contract. Informaţia nu poate fi utilizată pentru orice alte scopuri fără consimţământul prealabil scris al Prestatorului afară de cazul în care:

- este publică în momentul transmiterii sale, sau devine publică ulterior altfel decât din vina Beneficiarului;

- a fost cunoscută de către Beneficiar anterior aducerii la cunoştinţă de către Prestator;

- a fost legal obţinută de la un terţ care nu este ţinut de obligaţia de confidenţialitate;

- este necesar să fie dezvăluită de legislaţia română în vigoare sau din ordinul autorităţilor competente sau judecătoreşti române numai dacă Beneficiarul va notifica imediat asemenea solicitări Prestatorului şi o va sprijini să participe în orice manieră pentru a preveni astfel de dezvăluiri.

Prezentul articol se aplica indiferent de motive pe durata întregului contract si, dupa expirarea acestuia, pe o perioada de 2 ani.

 

14. LITIGII

14.1 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va solutiona pe cale amiabila.

14.2 În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu se realizează, competenta de solutionare se va acorda Judecatoriei Braila.

 

15. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

15.1 Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, modelelor, schiţelor, planşelor, precum şi a oricărui material scris, audio, video sau software folosit de Prestator în procesul de învăţământ aparţin SC EUROPROIECT ESTATE SRL Braila.

15.2 Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menţionate la art.9.1, fara acordul scris din partea EUROPROIECT ESTATE SRL Braila.  În cazul în care Beneficiarul încalcă această obligaţie, el va răspunde în condiţiile Legii nr. 8/1996 actualizata, privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

15.3 Încălcarea art. 9.2 fie de către Beneficiar, fie de către cursant, fie de amândoi, dovedită prin orice mijloc, naşte obligaţia Beneficiarului şi/sau cursantului de a achita Prestatorului suma de 25.000 euro şi dă dreptul Prestatorului de a rezilia unilateral prezentul contract, excluzând cursantul/cursanţii de la cursuri sau/şi neeliberând documentul de absolvire. Sumele deja achitate de Beneficiar nu se vor restitui de către Prestator în condiţiile prezentului punct.

15.4 Utilizarea informaţiilor transmise de Prestator, Beneficiarului sau/şi cursantului cu prilejul instruirii în cadrul cursurilor urmate în temeiul prezentului contract, indiferent de modul de transmitere (susţineri orale sau pe orice suport material sau care permite stocarea informaţiilor) şi indiferent de forma pe care o îmbracă (manuale, schiţe, tabele, studii de caz, modele, planşe, cursuri sau extrase de curs, etc.) se va face de către Beneficiar şi/sau cursant numai în scopul punerii lor în practică în mod direct şi personal.

15.5 Prin punerea în practică în mod direct şi personal nu se înţelege utilizarea informaţiilor dobândite în condiţiile de mai sus pentru instruirea contra cost sau gratuit a altor persoane care au sau nu au calitatea de salariat al Beneficiarului. În situaţia în care Beneficiarul înţelege să obţină de la proprii angajaţi venituri prin transmiterea către aceştia a informaţiilor obţinute în urma instruirii făcute de Prestator conform prezentului contract, dovedită prin orice mijloc, se aplică dispoziţiile pct. 9.3.

15.6 Beneficiarul şi/sau cursantul nu se va putea folosi de informaţiile obţinute în condiţiile de mai sus nici în timpul derulării contractului şi nici ulterior, pentru a desfăşura la rândul sau activităţi de instruire.

15.7 Încălcarea art. 9.6. de către Beneficiar şi/sau cursant, dovedită prin orice mijloc, naşte obligaţia Beneficiarului şi/sau cursantului de a despăgubi Prestatorul cu suma de 25.000 euro.

 

 

15.8 Răspunderea Beneficiarului şi/sau cursantului pentru pagubele cauzate Prestatorului prin încălcarea capitolului 9 nu este limitată la sumele stabilite, aceştia urmând să repare prejudiciul cauzat în întregime, dacă acesta depăşeşte sumele arătate. Sumele stabilite în cuantum fix în capitolul 9 sunt prezumate a reprezenta prejudiciul minim ce poate fi cauzat Prestatorului prin încălcarea dispoziţiilor capitolului 9.

 

16. Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul EUROPROIECT ESTATE

16.1 SC EUROPROIECT ESTATE SRL colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor inscrise si participante la cursuri şi asigură drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările şi completările ulterioare din legislaţia naţională si va folosi datele cu caracter personal ale beneficiarului doar în scopul realizării obiectului contractului.

16.2 Beneficiarul este de acord ca furnizorul să stocheze și prelucreze datele cu caracter personal furnizate în condițiile respectării legislației de protecție a datelor cu caracter personal.

 

 

17. DISPOZIŢII FINALE

17.1 Părţile declară că între ele nu a mai intervenit nici o altă înţelegere şi că prezentul document este singurul contract intervenit între Prestator şi Beneficiar

17.2 Orice alte declaraţii/acorduri anterioare, indiferent dacă sunt în formă scrisă sau orală, nu produc efecte juridice între părţi.

17.3 Odată cu semnarea prezentului contract, Beneficiarul declară că ia act de conţinutul acestuia.

17.4 În situaţia în care una dintre părţi datorează celeilalte părţi o sumă de bani ce reprezintă o creanţă certă lichidă şi exigibilă, partea în drept poate recurge la procedura somaţiei de plată prevazută in Codul de Procedura Civila (NCPC).

17.5 Notificarea transmisă de către o parte celeilalte parţi în vederea achitării de către aceasta din urmă a debitelor certe, lichide şi exigibile, necontestată motivat de îndată de persoana îndreptăţită, face dovada suficientă şi necesară a recunoaşterii debitelor solicitate cu privire la suma din notificare, scadenţa debitului şi persoana debitorului.

17.6 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris, prin orice mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii (servicii curierat sau e-mail).

17.7 Completarile si modificarile la acest contract se fac numai prin act aditional încheiat între partile contractante.

17.8 Prezentul contract, s-a încheiat în momentul finalizării inscrierii în  online 2 (două) exemplare originale, câte unul de validitate egala pentru fiecare parte.

bottom of page